Algemene voorwaarden & Deelnemersreglement  Stelvio Challenge 2020

SCHRIJF JE SNEL IN

#MAKEITHAPPEN

Algemene voorwaarden & Deelnemersreglement  Stelvio Challenge 2020

SCHRIJF JE SNEL IN

#MAKEITHAPPEN

Definities

1: Organisatie:
Het evenement wordt georganiseerd door Evelo B.V. en komt ten voordele aan Stichting Pim Senior en de Soccorso Clowns.

2: Evenement:
De Stelvio Challenge is een jaarlijkse sponsortocht om de Passo dello Stelvio per fiets, hardlopend of wandelend te beklimmen. In 2020 vindt deze tocht plaats op vrijdag  4 september in Bormio, Italië. Voorafgaand zijn er op woensdag 2 september en donderdag  3 september mogelijkheden om beklimmingen te trainen in de omgeving van Bormio.

3: Deelnemer:
Iedere persoon die op enigerlei wijze direct of indirect een Overeenkomst met Organisatie sluit voor zijn deelname (fietsen, hardlopen, wandelen) aan het Evenement.

4: Inschrijfgeld:
Het door de Organisatie in rekening gebrachte bedrag om deel te kunnen nemen aan het Evenement.

5: Startbedrag:
Het bedrag dat een deelnemer aan sponsorgeld bijeen brengt.

6: Overeenkomst:
Het getekende inschrijfformulier, zowel digitaal als papier, met de bijbehorende Algemene Voorwaarden en het  deelnemersreglement zoals beschreven in dit document.

Algemeen

 1. De voorwaarden zoals omschreven in dit reglement zijn van toepassing op deelname aan alle (al dan niet middels een tussenpersoon tot stand gekomen) overeenkomsten waarbij de Organisatie direct of indirect een evenement organiseert.
 1. Door middel van de inschrijving verklaart de deelnemer zich onvoorwaardelijk akkoord met de inhoud van dit reglement
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover de Organisatie zich daartoe uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard.

Deelname en inschrijving

 1. Inschrijving geschiedt uitsluitend op de wijze en onder de voorwaarden die in dit reglement zijn bepaald.
 1. Inschrijving geschiedt via het digitale inschrijfformulier op www.stelviochallenge.nl of via een handmatig ingevuld inschrijfformulier welke aan de deelnemer is verstrekt vanuit de Organisatie.
 1. Van iedere deelnemer wordt verwacht dat hij/zij een actieve bijdrage levert aan het bijeen-brengen van voldoende sponsorgeld om de doelstellingen van de Stelvio Challenge te kunnen behalen.
 1. Indien het Inschrijfgeld de maand voor het evenement niet is bijgeschreven op de rekening van de Organisatie, dan kan niet worden deelgenomen aan het Evenement.
 1. Inschrijving is persoonlijk en niet overdraagbaar.
 2. Minimum leeftijd voor deelname is 16 jaar, welke bereikt moet zijn op de dag van de deelneming.
 3. Deelnemers kunnen deelnemen als individu of als TEAM.

Wat krijg je voor het Inschrijfgeld?

 1. Het basistarief Inschrijfgeld van € 225,00 betreft de kosten van het wielertenue of loopshirt, medaille, voeding tijdens de Challenge, reis-verblijfkosten van diverse vrijwilligers zoals motorbegeleiding, fietsbegeleiding, fysio/verpleging, mechaniekers en foto/film crew. U wordt geacht het tenue zelf of door iemand anders namens uzelf op te halen (datum en tijd worden ruim van te voren op de website en via email bekend gemaakt, tevens zal er een trainingsevenement in Nederland worden georganiseerd waarbij de kleding wordt verstrekt. De Organisatie neemt geen wielertenues mee naar Italië.
 1. Kosten (reis, verblijf etc.) van / voor personeel van Organisatie wordt door Organisatie zelf betaald. Een uiteindelijke tekort op organisatiekosten wordt aangevuld door Organisatie, een overschot wordt als extra donatie doorgestort aan het goede doel.
 1. Aanvullend op het basistarief is het mogelijk om door de Organisatie ook de accommodatie te laten boeken op basis van halfpension. Op woensdag 2 september en donderdag  3 september worden er voorbereidingen georganiseerd in de regio van Bormio. Afhankelijk van interesse in deze trainingsmogelijkheden kan het aantal overnachtingen gekozen worden. 

Aantal overnachtingen prijs p.p.
1 nacht                  €    90,00
2 nachten            €  180,00
3 nachten            €  270,00
4 nachten            €  360,00 

Op basis van een twee persoonskamer

 1. Alle deelnemers reizen met eigen vervoer naar Italië. De kosten hiervan zijn voor eigen rekening.
 2. Op het Evenement is de bijzondere regeling reisbureaus van toepassing waardoor BTW niet van toepassing is op facturen aan de deelnemers. Prijzen genoemd onder bovenstaand lid 1 zijn de netto prijzen welke niet worden belast met een BTW.

Annulering

 1. De deelnemer heeft het recht zijn deelname schriftelijk of per mail te annuleren vóór 1 april 2020 via info@stelviochallenge.nl. Bij annulering voor 1 juni 2020 heeft de deelnemer recht op teruggave van het Inschrijfgeld, onder vermindering van de kosten voor de deelnemer reeds bestelde kleding. De kleding wordt aan de deelnemer toegestuurd. Na 1 juni 2020 is teruggave van het Inschrijfgeld niet meer mogelijk.
 1. Het opgehaalde startbedrag wordt via de website www.stelviochallenge.nl direct aan Stichting Pim senior overgemaakt. In geval van annulering wordt het opgehaalde startbedrag niet teruggestort of vergoed.
 2. Als het Evenement onverhoopt door overmacht dient te worden afgelast, zullen reeds betaalde gelden, zoals het inschrijfgeld en het startbedrag en behoudens hetgeen staat opgenomen in lid 1 van dit artikel, niet door de Organisatie worden gerestitueerd. Ook verder gemaakte kosten kunnen niet op de Organisatie verhaald worden.

Spelregels

 1. Respect voor elkaar;
 2. Respecteer verkeersregels, het is geen wedstrijd;
 3. De routes zijn niet afgesloten, dus houd rekening met ander verkeer;
 4. Veiligheid voor alles, zeker in de afdalingen. Maximale snelheid afdaling 45 km per uur;
 5. Deelname is voor eigen risico en verantwoordelijkheid;
 6. Helm verplicht voor fietsers, zonder helm kan niet worden deelgenomen aan de Challenge;
 7. Draag geen koptelefoons of andere geluidsdragers tijdens de Challenge;
 8. Indien de medische staf het niet meer verantwoord vindt dat een deelnemer doorgaat, wordt een deelnemer eruit gehaald;
 9. Deponeer afval niet langs de kant van de weg, maar bij de diverse posten langs de route;
 10. Draag uw startnummer zichtbaar op het stuur van uw fiets of loopshirt;
 11. U bent verplicht verlichting te dragen in het donker / schemer;
 12. Aanwijzingen van de organisatie, politie en overige medewerkers dienen te worden opgevolgd;
 13. Het is de deelnemer verboden gebruik te maken van stoffen en methoden die verboden zijn door het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA);
 14. Bij het niet nakomen van de regels en/of onverantwoord (onzedelijk) gedrag kan de Organisatie beslissen de deelnemer uit de Challenge te halen en hem of haar verder uit te sluiten van deelname.

Voorbereiding

 1. U bent zelf verantwoordelijk voor een goede conditie;
 2. De Organisatie is niet aansprakelijk voor letsel, waaronder lichamelijk letsel dat is opgedaan tijdens het Evenement;
 3. Een goede voorbereiding wordt met klem geadviseerd door de Organisatie;
 4. De Organisatie zal in Nederland als onderdeel van de voorbereiding de ‘Evelo Classic’ organiseren. Informatie hierover volgt per e-mail / website.

Materiaal

 1. Zorg er voor dat u een geldig identiteitsbewijs bij u draagt;
 2. Zorg voor een deugdelijke fiets (er is een mecanicien aanwezig, maar slechts voor simpele zaken als remmen en derailleur afstellen, geen onderhoudsbeurten). Laat uw fiets voordat u afreist naar de Stelvio nog een goed controleren (remmen, banden en derailleur) en afstellen;
 3. Zorg voor deugdelijk fiets/loopkleding voor zowel warm als koud weer;
 4. Zorg dat u een mobiele telefoon bij u heeft zodat u altijd de Organisatie kan bereiken in geval van nood.

Medische verzorging

 1. Gedurende het evenement zal de Organisatie een inspanning leveren voor eerste hulp bij ongelukken.
 1. Als een deelnemer letsel oploopt, wordt hier altijd binnen 2 uur melding van gemaakt bij de Organisatie.
 2. Deelnemers dienen rekening te houden met het feit dat men gedurende het Evenement te maken krijgt met (grote) temperatuurverschillen. De Organisatie raad deelnemers aan zelf rekening te houden bij de (preventieve) lichamelijke/medische verzorging en voorbereiding, als ook bij de te gebruiken/mee te nemen kleding.

Verzekering

 1. Deelnemers zijn verplicht zelf een ongevallen, aansprakelijkheids- zorgverzekering en reisverzekering af te sluiten die adequate dekking biedt ter zake de deelname aan dit evenement. De deelnemers worden er op gewezen dat de standaard dekking in de meeste gevallen onvoldoende is en er dus een aanvullende verzekering dient te worden afgesloten.
 2. Indien deelnemers verzuimen een adequate verzekering af te sluiten komen de gemaakte kosten voor eigen rekening en risico. De organisatie is behoudens haar verantwoordelijkheid voor de wet, op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers, voor verlies van bezittingen of elk ander door de deelnemer beweerdelijk geleden nadeel.

Informatievoorziening

 1. Deelnemers worden voorzien van informatie door middel van e-mails en informatie op de website www.stelviochallenge.nl en WhatsApp groepen tijdens het evenement.
 1. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het ontvangen van deze informatie (het gebruik van het juiste emailadres, lezen van de nieuwsbrieven en website, aanwezig zijn op bijeenkomsten, etc.)
 1. Deelnemer dient zich bij aankomst te melden bij de daarvoor ingerichte locatie in de hotellobby.
 2. Deelnemer dient zich op de dagen van de beklimmingen te melden bij start, bereiken top van de berg en bij terugkomst bij het hotel.

Aansprakelijkheid en vrijwaring Organisatie

 1. Deelnemers zijn zich ervan bewust dat deelname aan dit evenement veel risico’s en gevaren met zich mee kan brengen. Dit zijn, maar niet beperkt tot: lichamelijke verwondingen zoals maar niet beperkt tot letsel aan het gezicht, lichaam of ledematen, geestelijk letsel, blijvende handicaps, of het niet (geheel) uit kunnen oefenen van een beroep.
 1. Deelnemers zijn zich bewust van de risico’s en gevaren wegens nalatigheid, onachtzaamheid of onervarenheid van andere deelnemers.
 1. Deelname geschiedt geheel voor eigen rekening en risico. De Organisatie is slechts aansprakelijk voor door een deelnemer geleden schade als die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld van de Organisatie, in alle gevallen met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt waarvoor de Organisatie is verzekerd en voor zover de schade door die betreffende verzekering wordt gedekt. De Organisatie behoudt zich het recht voor om start en/of finishtijden en/of plaatsen te wijzigen. De Organisatie zal deze wijzigingen tijdig doorgeven aan de deelnemers.
 1. De aansprakelijkheid van de Organisatie wordt in ieder geval (maar niet beperkt tot) uitgesloten voor:
 • Schade ten gevolge van handelen van derden, waaronder begrepen door de Organisatie ingeschakelde derden zoals leveranciers, hulpverleners, huurders/pachters van delen van de route en de door deze derden ingeschakelde personen;
 • Schade ten gevolge van het niet opvolgen door de deelnemer van de door de Organisatie ingeschakelde functionarissen gegeven instructies en van het niet naleven van algemene normen van openbare orde, de spelregels, veiligheid en fatsoen;
 • Schade ten gevolge van verlies, beschadiging en diefstal van aan de deelnemer toebehorende en naar het evenement meegebrachte goederen;
 • Gevolgschade ten gevolge van wijzigingen in de start en finishtijden van het Evenement;
 • Schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere deelnemers van het evenement;
 • Gevolgschade en indirecte (bedrijfs)schade aan de zijde van deelnemer.
 1. De Organisatie is nimmer aansprakelijk voor door een deelnemer geleden schade die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van de Organisatie. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van de Organisatie onafhankelijke omstandigheid ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst tussen de Organisatie en de deelnemer reeds als mogelijkheid te voorzien die de nakoming van de Overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert alsmede voor zover daaronder het niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgeweld, burgeroorlog, oproer, rellen, terreur en terreurdreiging, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in de organisatie en/of op de route, weeromstandigheden en om welke reden dan ook niet functionerend openbaar vervoer alsmede de omstandigheid dat een evenement vanwege het feit dat de voor het Evenement benodigde vergunningen niet zijn verleend c.q. deze zijn ingetrokken geen doorgang kan vinden dan wel krachtens een daartoe gegeven bevel van het bevoegd gezag afgelast.

Privacy

 1. De deelnemer gaat akkoord met eventueel gebruik van zijn beeltenis gemaakt tijdens het Evenement, in drukwerk, op internet, foto, film e.d. voor promotiedoeleinden van het Evenement, de Organisatie of de goede doelen welke betrokken zijn bij het Evenement.
 1. De deelnemer gaat akkoord met het opnemen van zijn mobiele telefoonnummer in een WhatsApp groep voor alle deelnemers tijdens het Evenement zodat er vanuit de Organisatie snel gecommuniceerd kan worden.
 1. De deelnemer verklaart met de ondertekening van de Overeenkomst akkoord te gaan met de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens ten behoeve van het Evenement en de organisatie ervan.
 2. Indien een deelnemer bezwaar heeft tegen het in lid 1 en lid 2 bedoelde gebruik, dient hij of zij dit uiterlijk 1 juni 2020 schriftelijk of via de mail (info@stelviochallenge.nl) aan de Organisatie door te geven.

Toepasselijk recht

 1. Op de verhouding tussen deelnemers en de Organisatie is alleen Nederlands recht van toepassing
 2. Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland, ongeacht waar het Evenement wordt gehouden. Niet voorzien In gevallen waar dit reglement niet in voorziet, beslist de Organisatie.

Akkoord

De deelnemer erkent kennis genomen te hebben van dit reglement en volledig te hebben aanvaard. Door acceptatie van dit reglement, door middel van het aanvinken van de reglement alinea op het (online) inschrijfformulier, verklaart de deelnemer aan de Stelvio Challenge 2020 akkoord te gaan met de inhoud van dit geldend reglement en zich aan de gestelde eisen en voorwaarden te houden. Het akkoord wordt bevestigd door de online verzending van het inschrijfformulier.

Menu
Inloggen